Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Výňatek z Vnitřního řádu SVČ - vnitřní řád členů, klientů a návštěvníků SVČ

 • SVČ Most je školské zařízení, které se řídí zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonem č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Účastník zájmového vzdělávání, v případě nezletilosti zákonný zástupce účastníka, stvrzuje svým podpisem, že je zdravý a nemá skryté zdravotní potíže, bere plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Dále stvrzuje, že uhradí škody, které způsobí z nedbalosti, nekázně a jiných podobných důvodů. Za cestu nezletilých účastníků do ZÚ a zpět berou zodpovědnost jejich zákonní zástupci. Pokud bude nezletilý účastník odcházet z činnosti ZÚ sám, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Členem ZÚ (kroužku, kurzu) se stane ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí úplatu ZÚ v daném termínu. Výše úplaty je dána vnitřním předpisem organizace. Pokud z mimořádně vážných důvodů dojde k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně k vystoupení ze ZÚ během školního roku, oznámí účastník, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce tuto skutečnost písemně. Při absenci je třeba se předem omluvit. Při řádném odhlášení se kurzovné vrací v poměrné nevyčerpané výši od měsíce následujícího od písemného odhlášení. Pokud člen zájmového vzdělávání předčasně ukončí činnost bez uvedení závažných zdravotních či rodinných důvodů zápisné se nevrací.
 • Úplata za zájmové vzdělávání se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. Úplata je roční nebo pololetní a lze ji provést v hotovosti nebo bankovním převodem na účet SVČ vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu 43-7211040207/0100. Ke snadné identifikaci platby uveďte variabilní symbol kroužku a do poznámky uveďte příjmení a jméno účastníka + název kroužku.

Roční poplatek musí být uhrazen nejpozději do 16. 10. 2015. Pololetní poplatek na první pololetí se hradí do 16. 10. 2015., na druhé pololetí do 28. 2. 2016.

 • Pravidelná zájmová činnost probíhá od 7. 9. 2015 do 17. 6. 2016. O vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) a v době svátků se pravidelná zájmová činnost nekoná, SVČ má prázdninový program.
 • SVČ si vyhrazuje právo ponechat určitý počet výrobků členů ZÚ (keramika, výtvarné práce) pro vlastní potřebu – výstavy apod.
 • ZÚ s předpokladem reprezentace SVČ na soutěžích vyžadují další finanční investici například na kostým, startovné, dopravu na soutěže atd.
 • Nedoporučujeme nosit cenné předměty (mobilní telefony atd.) a větší finanční obnosy na ZÚ a akce SVČ, za tyto předměty SVČ neručí.
 • Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje použity pouze k vnitřní potřebě SVČ a nebudou poskytovány třetím osobám. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzují svým podpisem souhlas s používáním osobních dat pro potřeby SVČ a pořizováním fotodokumentací a multimediálních záznamů při činnosti a akcích SVČ za účelem propagace zařízení.
 • Odhlásit účastníka ze zájmového vzdělávání v průběhu školního roku mohou pouze zákonní zástupci.
 • Docházka do zájmového vzdělávání je kontrolována. Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit. Trojnásobná neomluvená nepřítomnost je oznámena zákonnému zástupci.
 • Dítě je pro případ úrazů pojištěno.
 • Ve všech prostorách SVČ se nekouří. Do prostor SVČ a jeho okolí je zákaz nošení, držení, distribuce a požívání návykových a psychotropních látek. Zákaz vstupu platí i pro osoby, které jsou pod vlivem těchto návykových a psychotropních látek. V prostorách budovy a okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.

Základní pravidla pro členy, klienty a návštěvníky SVČ

 1. Při příchodu do učebny určené k činnosti ZÚ nebo akce se členové účastní zájmové činnosti pod dohledem vedoucího ZÚ nebo akce, který je zodpovědný za bezpečnost účastníků a průběh činnosti.
 2. V době činnosti ZÚ nebo akce se účastníci zdržují jen v prostorách k této činnosti určených.
 3. Účastníci zájmové činnosti v ZÚ nebo na akcích dbají na hygienické předpisy, dodržování čistoty a pořádku, při odchodu zanechají místnost v pořádku.
 4. Členům ZÚ a účastníkům akcí není dovoleno vstupovat do učeben a kanceláří bez vyzvání zaměstnancem SVČ.
 5. Po ukončení ZÚ nebo akce se účastníci v SVČ dále nezdržují.
 6. Člen ZÚ a účastník akcí dbá pokynů vedoucích a dalších zaměstnanců SVČ.
 7. Každé poškození nebo závady v učebně nebo v jiných prostorách SVČ hlásí člen ZÚ nebo účastník akce vedoucímu ZÚ nebo jinému zaměstnanci SVČ.
 8. Nalezené předměty se odevzdávají do recepce SVČ.
 9. Během činnosti ZÚ nebo akce nemůže účastník svévolně opustit budovu SVČ, resp. místo konání ZÚ či akce. Pokud by bylo účastníkovi ZÚ nebo akce nevolno, stav nahlásí a odchází jen v doprovodu rodičů nebo pověřené dospělé osoby.
 10. Pokud dojde k hrubému porušení Vnitřního řádu SVČ Most, může následovat vyloučení člena ZÚ bez nároku na vrácení úplaty nebo účastnického poplatku.

V Mostě, dne 17. 6. 2015

Danuše Lískovcová, ředitelka SVČ Most

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,